Monday, December 11, 2017

h. work

I.Կարդալ տեքստը և ընտրել հարցերի ճիշտ պատասխանը
Read the text and choose the right answer to the questions
The Smartest Animal
Once there was a farmer in Lori. Every morning and every evening he plowed (վարում էր) his field with his buffalo (եզ).
One day a wolf saw the farmer and his buffalo working. The wolf was surprised to see a big animal listening to a small animal. He wanted to know more about the buffalo and the man.
After the man had gone home, the wolf spoke to the buffalo. “You are so big and strong. Why do you do everything that the man tells you?” the wolf asked. The buffalo answered, “Oh, the man is very intelligent (խելացի).” The wolf asked, ”Can you tell me how intelligent the man is?” “No, I can’t tell you,” said the buffalo, “but you can ask the man.”
So the next day, the wolf said to the man, “Can I see your intelligence?” The man answered, “It’s at home.” “Can you go home and get it?” asked the wolf. “Yes,” said the man, “but I am afraid that you will kill my buffalo when I am not here. Can I tie you to a tree?”
After the man had tied the wolf up, he didn’t go home to get his intelligence. He took his stick (ճիպոտ) and began hitting the wolf. He was hitting and saying, “Now you know my intelligence. Can you see it?”
1.The wolf was surprised to see a big animal listening to a small animal
a) because in animal world big animals usually obey small ones
b) small animals usually obey big ones
c) animals don’t obey one another
2.The buffalo admitted the man’s superiority because
a) the man was very clever
b) the man was very strong
c) the man was from Lori
3. The wolf didn’t understand that intelligence
a) was something that couldn’t be seen
b) was eaten with mutton
c) was usually owned by buffaloes
4. The moral of the fable is:
a) an early bird catches the worm
b) if you have strength you don’t need any intelligence
c) you don’t have to be very strong if you are very intelligent
II. Use the correct form of intelligent in each of the sentences.
intelligent, intelligence, intelligently
1.The man in the story was very intelligent
2. He acted very intelligently when he tied up the wolf.
3. The buffalo knew about the man’s intelligence .
4. It was not very intelligent of the wolf to let the man tie him up.
III. Choose the correct additions to fill in the gaps
Last summer I …1… to Ujan to spend my vacations there. My grandmother …2… me very warmly. The best time …3… to Ujan is, of course, August when peaches are ripe. They are so juicy and delicious in the orchards of Ujan. I had a very good time there with my village friends. Every day we went to the river and …4… there. I was sorry to return to Yerevan when it was time to start a new school year.
1. a) was going b) went c) have gone
2. a) met b) will meet c) is meeting
3. a) is going b) to go c) goes
4. a) swim b) is swimming c) swam
IV. Choose the correct words or word combinations
I feel very well because I went to bed early … .
a) this evening b) tonight c) last night
2. My mother will come home at 6 o’clock … evening.
a) in this b) this c) on this
3. The sun …. In the East.
a) rises always b) is always rising c) always rises
4. What …. On Sundays?
a) do Mary usually does b) Mary usually does c) does Mary usually do
V. Match the lines of the columns
1. I am very tired a. I haven’t got a single free minute
2. I am very busy b. If only you could give me a glass of water
3. I am very thirsty c. I am exhausted
4. I am free now d. I can be at your 

Tuesday, December 5, 2017

hm

  1. Think of reasons for doing these things, for example: play the lottery – I play the lottery with some hope to win the jackpot.
I study to pass some time, people work to earn a living and survive in the system, we sleep to enter another dimensional reality, I go to the gym to occupy the treadmill, I learn English to communicate , I am learning to cook to fail, people plant trees to give themselves some credit for doing something nice for the planet.

2.  Some educators say that homework is very useful, others are of the opinion that teachers should cover the teaching material during the lesson, and there is no need to give homework to students. What is your opinion?

To be honest, I really don’t care. I mean since when does my opinion interest anyone who believes in academic education.
The teacher will do however he/she pleases, everyone has their way of doing things, therefore if a teacher feels like giving a student a whole book to learn by heart, if a student is not empty he/she’ll probably realize that he/she has the power not to learn the book by heart.
So what I’m trying to say is, this question is overrated.
I’m sorry, I can’t answer it, I have no opinion.
                

հայոց պատմություն(պատասխաններ)

ԹԵՄԱ 1Հայակական լեռնաշխարհը գտնվում է հյուսիսային կիսագնդի միջին լայնություններում
Լեռնաշխարհի տարածքը շջապատված է Սև, Միջերկրական Կասպից ծովերով և Պարսից ծոցով Ամբողջությամբ գտնվում է մերձարևադարձային գոտում: 

Տիգրիս
Եփրատ
Արաքս/ԵրախսՄեծ Հայքն ուներ 15 նահանգ և 178 գավառ:

Աղձնիք
Այրարատ
Արցախ
Բարձր Հայք
Գուգարք
Կորճայք
Մոկք
Նոր Շիրակն
Սյունիք
Տարուբերան
Ուփիք
Վասպուրական
Ծոփք
Փայտակարան
Saturday, October 14, 2017

homework eng

1.The wolf was surprised to see a big animal listening to a small animal
1.     a) because in animal world big animals usually obey small ones
2.     b) small animals usually obey big ones
3.     c) animals don’t obey one another

2.The buffalo admitted the man’s superiority because
1.     a) the man was very clever
2.     b) the man was very strong
3.     c) the man was from Lori

3.              The wolf didn’t understand that intelligence
4.     a) was something that couldn’t be seen
5.     b) was eaten with mutton
6.     c) was usually owned by buffaloes

4.              The moral of the fable is:
5.     a) an early bird catches the worm
6.     b) if you have strength you don’t need any intelligence
7.     c) you don’t have to be very strong if you are very intelligent

1.     Use the correct form of intelligent in each of the sentences.
Օգտագործեք intelligent բառի ճիշտ ձևերը տրված նախադասություններում:
intelligent, intelligence, intelligently
1.The man in the story was very intelligent
2.    He acted very intelligently when he tied up the wolf.
3.     The buffalo knew about the man’s intelligence
4.     It was not very intelligent  of the wolf to let the man tie him up.
III. Choose the correct additions to fill in the gaps
Ընտրեք ճիշտ ձևերը իրենց տեղերում:
Last summer I …1… to Ujan to spend my vacations there. My grandmother …2… me very warmly. The best time …3… to Ujan is, of course, August when peaches are ripe. They are so juicy and delicious in the orchards of Ujan. I had a very good time there with my village friends. Every day we went to the river and …4… there. I was sorry to return to Yerevan when it was time to start a new school year.

1.     a) was going b) went c) have gone
2.     a) met b) will meet c) is meeting
3.     a) is going b) to go    c) goes
4.     a) swim b) is swimming c) swam

1.     Choose the correct words or word combinations.
Ընտրեք ճիշտ բառերն ու բառակապակցությունները:
1.  I feel very well because I went to bed early … .
a) this evening b) tonight c) last night
2.  My mother will come home at 6 o’clock … evening.
a) in this b) this c) on this
3. The sun …. In the East.
a) rises always b) is always rising c) always rises
4. What …. On Sundays?
a) do Mary usually does b) Mary usually does c) does Mary usually do

1.     Match the lines of the columns Համապատասխանեցրեք թվով նախադասությունները տառերով նախադասություններին

1. I am very tired
a. I haven’t got a single free minute
2. I am very busy
b. If only you could give me a glass of water
3. I am very thirsty
c. I am exhausted
4. I am free now
d. I can be at your disposal